Quandoo for Restaurants privacyverklaring

Maart 2024

Read English version here

Deze privacyverklaring geeft u een toelichting over de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens in het kader van het gebruik van de aanbiedingen en onlinediensten op de "Quandoo for Restaurants"-website ("platform"). Deze privacyverklaring informeert u ook over uw rechten en de mogelijkheden om uw persoonlijke gegevens te controleren en uw privésfeer te beschermen.


Wie is voor de gegevensverwerking verantwoordelijk en tot wie kan ik mij richten?

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Quandoo Netherlands B.V., Keizersgracht 555, 1017 DR Amsterdam. Deze firma wordt ook bedoeld wanneer hieronder de begrippen "wij" of "ons" worden gebruikt.

U bereikt onze privacybeschermingscoördinator op: dataprotection@quandoo.com


Welke persoonsgerelateerde gegevens verwerken wij en uit welke bronnen zijn deze gegevens afkomstig?

Wanneer wij u ons platform ter beschikking stellen om het te gebruiken, verwerken wij persoonsgerelateerde gegevens uit verschillende bronnen. Aan de ene kant zijn dat gegevens die wij automatisch registreren wanneer u het platform benut. Het kunnen echter ook gegevens zijn die u ons vrijwillig ter beschikking hebt gesteld.


Gegevens, die wij automatisch registreren, wanneer u ons platform gebruikt

Zodra u ons platform bezoekt, stuurt u technische informatie aan onze webserver. In ieder geval verzamelen wij de volgende toegangs- en webtoegangsgegevens (die wij gezamenlijk "toegangsgegevens" noemen):

 • Datum en tijdstip van bezoek en de duur van het gebruik van het platform
 • Het IP-adres van uw apparaat
 • De verwijzings-URL (de website van waaruit u eventueel werd omgeleid)
 • De bezochte subpagina's van de website; en
 • Nadere informatie over uw apparaat (apparatuurtype, browsertype en -versie evenals instellingen, geïnstalleerde plug-ins, besturingssysteem)

Wij verwerken toegangsgegevens, zodat wij de functionaliteit van het platform veilig kunnen stellen. Wij verwerken ook toegangsgegevens, om analyses ten aanzien van de prestaties van het platform te kunnen uitvoeren, het platform continu te kunnen verbeteren en fouten te kunnen corrigeren, om de IT-veiligheid en de werking van onze systemen veilig te stellen evenals om misbruik, met name fraude, tegen te gaan of bloot te leggen. De wettelijke grondslag voor het verzamelen van deze gegevens is ons legitiem belang (Art. 6 lid 1 onder f) AVG).

Daarnaast verwerken wij toegangsgegevens om het platform aan uw behoeften aan te passen (personalisering). Ten behoeve hiervan wijzen wij u ook een "Unique User ID" toe.

Om deze gegevens te verwerken, gebruiken wij ook cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die u bij het bezoek aan onze websites op uw toestel downloadt en die de bovengenoemde informatie over uw persoon opslaan. Lees ons cookiebeleid wanneer u meer wilt weten over hoe cookies functioneren, welke cookies wij gebruiken en hoe u ze kunt deactiveren. Daar komt u ook te weten welke gegevens door cookies en trackingtools van derde-aanbieders geregistreerd worden. Om de leesbaarheid van deze privacyverklaring te garanderen, hebben wij deze informatie op een aparte pagina samengevat.


Gegevens, die u zelf doorgeeft

Naast de gegevens die wij van alle bezoekers ontvangen, verwerken wij ook andere gegevens in het geval u gebruikmaakt van de diensten die wij aanbieden.


Neem contact met ons op

U kunt met ons in contact komen via verschillende kanalen. Daartoe verwerken wij alle gegevens die u ons heeft verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, gegevens met betrekking tot uw restaurant en de inhoud van uw vraag of verzoek. Als u onze chat-tool gebruikt, verwerken wij ook een gebruikers-ID, evenals browsergegevens (zoals browsertaal en -versie) en gegevens over uw gebruik van de chat-tool. Wij zullen de gegevens altijd alleen gebruiken om met u in contact te komen op basis van uw verzoek (Art. 6 lid 1 onder f) AVG).


Nieuwsbrief

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij daarvoor uw toestemming nodig. Wij maken gebruik van een dubbele opt-in voor onze nieuwsbrief, zodat u pas aangemeld bent op de nieuwsbrief als u op de link in de bevestigingsmail klikt. Op deze manier weten wij dat u de rechtmatige eigenaar bent van het e-mailadres. De nieuwsbrief bevat informatie over Quandoo, restaurants en actuele aanbiedingen. Wettelijke grondslag voor het versturen van nieuwsbrieven is uw toestemming (Art. 6 lid 1 onder a) AVG).

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, verzamelen wij uw IP-adres, de datum en het exacte tijdstip van uw aanmelding. Deze gegevens worden opgeslagen om aan te tonen dat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. Ook hebben we de gegevens nodig voor het geval dat uw e-mailadres frauduleus is gebruikt.

Daarnaast verzamelen we bij interactie met de nieuwsbrief de apparaat- en gebruiksgegevens. Zo registreren we bijvoorbeeld of de nieuwsbrief is afgeleverd, of u de nieuwsbrief heeft geopend of dat u op een link in de nieuwsbrief heeft geklikt. Wij koppelen uw e-mailadres aan deze gegevens om de nieuwsbrief te personaliseren en statistisch te analyseren.

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief en de bijbehorende gegevensverzameling te allen tijde intrekken zonder dat er andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven worden gemaakt. Klik op de afmeldlink aan het einde van elke nieuwsbrief of stuur een e-mail naar het hierboven vermelde adres.

Details over de gegevensverwerking in verband met het gebruik van afzonderlijke functies

Leadgeneration (e-books)

In het betreffende gedeelte op onze website kunt u e-books downloaden. Daartoe verwerken wij gegevens aangaande uw restaurant en uzelf (naam, e-mailadres, telefoonnummer). Dit dient om u de gevraagde inhoud te verstrekken en u - in overeenstemming met de door u gegeven toestemming - via e-mail interessante informatie toe te sturen. Meer gedetailleerde informatie vindt u in het gedeelte "Nieuwsbrief" hierboven.


Andere geregistreerde gegevens

Facebook Fanpage

Wij exploiteren een zogenaamde fanpagina op het platform Facebook. Wanneer u onze fanpagina bezoekt, kunnen gegeven voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden worden geregistreerd, die met gebruikmaking van pseudoniemen in gebruiksprofielen worden opgeslagen. Hiervoor worden cookies geplaatst. Gebaseerd hierop kunnen wij bijvoorbeeld statistische analyses uitvoeren. Dit komt ten goede aan ons gerechtvaardigde belang conform art. 6 lid 1 onder f) van de AVG bij een geoptimaliseerde weergave (meer informatie over de rechtsgrondslagen zie hieronder). De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gemeenschappelijk verantwoordelijken conform art. 26 van de AVG. U vindt hier gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking door Facebook, de contactmogelijkheden en uw rechten in het privacybeleid van Facebook, waar u ook uw recht van beroep kunt uitoefenen.


Google Tag Manager

We maken ook gebruik van Google Tag Manager, waarmee we tools kunnen beheren die via Google Tag Manager worden geïmplementeerd. Google Tag Manager zelf plaatst geen cookies en verzamelt geen persoonlijke informatie. De tool activeert echter wel andere tags, die mogelijk gegevens verzamelen.


Voor welke andere doelen verwerken wij uw gegevens

Daarnaast verwerken wij uw gegevens eventueel voor aanvullende doeleinden (art. 6 lid 1 onder c,d) van de AVG).

Deze omvatten:

 • Het doorgeven van uw persoonlijke gegevens aan derden wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn;
 • Geldend maken van rechtsaanspraken en afweren van juridische conflicten;
 • Naleven van wettelijke richtlijnen met betrekking tot de gegevensbewaring op grond van de fiscale wetgeving enz.

Aan wie geven wij uw gegevens door?

Wij behandelen uw persoonsgerelateerde gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk en geven ze uitsluitend in de hieronder beschreven omvang en daarnaast niet aan derden door. Wij geven gegevens uitsluitend door aan overheidsinstanties wanneer er een wettelijke verplichting bestaat op grond van een verzoek om informatie van de bevoegde autoriteit.

Buiten de wettelijke verplichtingen aan overheidsinstanties, geven wij uw gegevens slechts door aan onze derde-aanbieders, die ons bij het beschikbaar stellen van het platform ondersteunen, of binnen de Quandoo-ondernemingsgroep.


Andere derden

Daartoe behoren de gegevens en aanbieders die in onze cookieverklaring vermeld zijn. Let er in dit verband op dat al onze serverhosting- en clouddiensten door Google Ireland Limited ter beschikking worden gesteld. Deze aanbieder verwerkt alle gegevens in onze opdracht en wij hebben hem aan een strenge gegevensverwerkingsovereenkomst onderworpen om de veiligheid bij de verwerking volgens de eisen van de AVG te garanderen.


Binnen de Quandoo-ondernemingsgroep

Wij maken deel uit van een wereldwijde groep van verbonden ondernemingen van Quandoo GmbH, KulturBrauerei, Schönhauser Allee 36, 10435 Berlijn, Duitsland ("Quandoo DE"). Quandoo DE is zelf een honderd procent dochteronderneming van Recruit Holdings Co., Ltd, 8-4-17 Ginza, Chuo-ku, Tokio 104-0061 Japan ("Recruit"). Dienovereenkomstig zijn wij verplicht, Quandoo DE of Recruit bepaalde gegevens ofwel op grond van wettelijke rapportageplichten of in het kader van de normale zakelijke activiteiten als globaal bedrijf door te geven. Alle business intelligence-gegevens worden over het algemeen geanonimiseerd om ervoor te zorgen dat uw recht op privacybescherming wordt gerespecteerd. Quandoo DE of Recruit kunnen echter eventueel ook gebruik maken van persoonlijke, niet geanonimiseerde gegevens zoals bijvoorbeeld een interne revisie of een door autoriteiten opgevraagd accountantsonderzoek.


Geven wij uw gegevens ook door naar landen buiten de EU of de EER?

Wij hosten uw gegevens niet in derde landen en al onze servers bevinden zich in de EER (Ierland, om precies te zijn). In sommige gevallen sturen wij uw gegevens echter door naar derde landen. In deze gevallen zorgen we ervoor dat de overdracht van gegevens in overeenstemming is met alle wettelijke vereisten.


Hoe lang worden mijn gegevens opgeslagen?

Wij verwerken uw persoonsgerelateerde gegevens zo lang als dit voor het nakomen van onze contractuele of wettelijke verplichtingen vereist is en zo lang slaan wij die ook op. Daarna worden de gegevens gewist.

 

Hoe kan ik mijn account laten verwijderen?

Zodra het contract met u is beëindigd, wordt uw gebruikersaccount automatisch verwijderd. Dit betekent dat uw restaurant niet langer gereserveerd kan worden via Quandoo.


Moet ik gegevens ter beschikking stellen? Wat gebeurt er wanneer ik mijn gegevens niet of niet meer ter beschikking stel?

U bent wettelijk niet verplicht om ons de in deze privacyverklaring aangegeven persoonsgerelateerde gegevens ter beschikking te stellen.


Welke rechten heb ik met betrekking tot de verwerking?

U kunt de volgende rechten tegen ons conform de AVG doen gelden:

 • Uw recht op informatie conform artikel 15 AVG
 • Uw recht op correctie conform artikel 16 AVG
 • Uw recht om te worden gewist conform artikel 17 AVG
 • Uw recht op beperking van de verwerking conform artikel 18 AVG
 • Uw recht op de overdraagbaarheid van de gegevens conform artikel 20 AVG
 • Uw recht van bezwaar conform artikel 21 AVG

Daarnaast heeft u het recht een bezwaar in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit (art. 77 AVG).

U kunt uw toestemming tot de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens te allen tijde herroepen. Het herroepen is echter alleen voor de toekomst geldig. Een verwerking die voor de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft daarvan onverlet.


Informatie over uw recht van bezwaar conform artikel 21 AVG

1. Recht van bezwaar in individuele gevallen

Naast de reeds genoemde rechten hebt u om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, te allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens die betrekking hebben op u, op basis van art. 6 lid 1 van de AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) en art. 6 lid 1 onder e) van de AVG (gegevensverwerking op basis van compensatie van belangen); dit geldt ook voor het profileren op grond van deze bepaling in de zin van art. 4 lid 4 van de AVG. Wanneer u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgerelateerde gegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen kunnen aantonen voor de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheid of wanneer de verwerking voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken dient. Gelieve ook rekening te houden met de informatie in paragraaf 8 van deze privacyverklaring: wanneer wij de verwerking op grond van uw bezwaar beëindigen, kan het gebeuren dat u het platform niet meer of slechts in beperkte mate ter beschikking kan worden gesteld.


2. Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden

U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens die betrekking op u hebben ten behoeve van directe reclame (met inbegrip van een abonnement op onze nieuwsbrief); dit geldt ook voor de profiling, voor zover daarmee de direct marketing gepaard gaat. Wanneer u bezwaar aantekent, zullen wij uw persoonsgerelateerde gegevens in de toekomst niet meer verwerken. Het bezwaar kan vormloos worden aangetekend en dient tot het volgende adres te worden gericht: dataprotection.uk@quandoo.com


Quandoo Cookieverklaring 

Cookies en andere tools op het Quandoo-platform.

Deze informatie is een aanvulling op het privacybeleid.

Hieronder vindt u een lijst met alle cookies en andere webtraceringstools die door ons of door derden op ons platform worden aangeboden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies uitsluitend binnen het kader van de wettelijke voorschriften en op basis van de bovengenoemde rechtsgrondslagen:

 • Noodzakelijke cookies: Noodzakelijke cookies maken basisfuncties van een homepage mogelijk, zoals navigatie of toegang tot beschermde gedeeltes. Onze homepage werkt niet zonder deze cookies of slechts beperkt; daarom kunnen deze cookies niet worden uitgeschakeld. Deze cookies worden daarom gebruikt voor de uitvoering van het met u afgesloten contract voor het gebruik van de website (Art. 6 lid 1 onder b) AVG).
 • Voorkeurcookies: Voorkeurcookies helpen ons om de functionaliteit en personalisering te verbeteren. U kunt bijvoorbeeld instellingen voor de gewenste taal opslaan. De cookies worden door ons of door externe leveranciers geleverd, die wij hebben opgenomen. Wat "first-party cookies" betreft, stellen wij de cookies in op basis van ons gerechtvaardigde belang in een gebruiksvriendelijke presentatie van onze website (Art. 6 lid 1 onder f) AVG). In alle andere gevallen is de wettelijke grondslag uw toestemming (Art. 6 lid 1 onder a) AVG).
 • Statistische cookies: Statistische cookies helpen om te begrijpen hoe onze gebruikers met de website omgaan. Zo kunnen we bijvoorbeeld analyseren hoe gebruikers onze website bezoeken en hoe ze deze gebruiken. Deze stellen wij in op basis van ons gerechtvaardigde belang in de statistische evaluatie van het gebruik van onze website of uw toestemming (Art. 6 lid 1 onder a) en f) AVG).
 • Marketingcookies: Met marketingcookies kunnen we gebruikers via verschillende kanalen volgen en benaderen. Het doel is om alleen reclame-inhoud weer te geven die interessant en relevant is voor gebruikers. Dit gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 onder a) AVG).

Voor alle hieronder genoemde tools geldt:

Zodra toestemming is gegeven voor het verzamelen van gegevens via de opgegeven tools, kan deze worden ingetrokken door deze in te stellen in de cookie-instellingen. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens op basis van ons gerechtvaardigde belang, door gebruik te maken van de optie opt-out hieronder. U kunt ook voorkomen dat cookies worden geaccepteerd door uw browserinstellingen zo te wijzigen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Als u deze instelling echter zo configureert, kunt u bepaalde huidige of toekomstige elementen van onze website mogelijk niet gebruiken.


Quandoo's eigen cookies (zogenaamde "first-party cookies"):

Naam booksession

Periode 90 dagen

Doel Helpt bij het valideren van de relevante gebruikerssessie.

Gebruikers kunnen ook voorkomen dat first-party cookies worden geaccepteerd door hun browserinstellingen zo te wijzigen dat er geen cookies worden geaccepteerd. Als u deze instelling echter zo configureert, kunt u bepaalde huidige of toekomstige elementen van onze website mogelijk niet gebruiken.


Cookies en plug-ins die door derden beschikbaar worden gesteld (zogenaamde "third-party cookies"):

We gebruiken ook de volgende cookies en tools van derden:


Google Analytics

Ons platform gebruikt de Google Analytics webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway MountainView, Californië 94043, VS voor het analyseren en continu optimaliseren van onze website.

Google Analytics gebruikt cookies om het gebruik van websites te analyseren (bijv. de door u bekeken websites, conversies, uw interactie met andere webpagina's, technische informatie van uw browser, verkort IP-adres). Hiervoor worden pseudonieme gebruiksprofielen gemaakt. Wij zetten Google Analytics alleen met een geactiveerde IP-anonimisering in. Verder gebruiken we de functie User-ID. Met deze functie kunnen we sessies en alle activiteiten tijdens die sessies toewijzen aan een vaste User-ID. Daardoor is het mogelijk het gebruikersgedrag over verschillende apparaten te analyseren.

U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen, door geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies of door de instellingen van het besturingssysteem van uw browser of mobiele apparaat te configureren. In dit geval kunt u echter mogelijk niet de volledige functionaliteit van ons platform volledig gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd in verband met uw gebruik van ons platform (inclusief IP-adres) en voorkomen dat Google deze gegevens verwerkt, wanneer u de via internet beschikbare browser-plugin downloadt en installeert.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u in de Servicevoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google.

Wettelijke grondslag: Art. 6 lid 1 onder a) AVG (toestemming).


HubSpot

Wij maken gebruik van de diensten van HubSpot Germany GmbH, Am Postbahnhof 17, 10243 Berlijn, Duitsland, een dochteronderneming van de Privacy Shield gecertificeerde HubSpot Inc. HubSpot helpt ons bij het bouwen van landingspagina's en het analyseren van het gebruik van deze pagina's. Daartoe verzamelt HubSpot bepaalde gebruiksgegevens van uw gebruik van de betreffende pagina's (bijv. gemiddelde tijd op de website, klikgedrag, bounce- en exitpercentages, IP-adres, geolocatiegegevens zoals uw stad) die vervolgens worden opgeslagen in gebruikersprofielen onder een pseudoniem. Wij baseren deze gegevensverwerking op ons gerechtvaardigde belang om ons aanbod aan u te optimaliseren. Indien u deze gegevensverzameling niet wenst, kunt u uw cookie-instellingen dienovereenkomstig aanpassen. Verder gebruiken we HubSpot om contact met u op te nemen als u het contactformulier gebruikt of u aanmeldt voor onze nieuwsbrief. In onze bovenstaande privacyverklaring vindt u meer informatie over de gegevensverwerking met het oog hierop. Meer informatie over HubSpot vindt u in het HubSpot privacybeleid.

Wettelijke grondslag: Art. 6 lid 1 onder a) AVG (toestemming).


Hotjar

We gebruiken de Hotjar technologie service van Hotjar Ltd. Level 2, St Julian's Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en deze service te optimaliseren. Hotjar laat ons bijvoorbeeld zien hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina's, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden en stelt ons in staat om onze service uit te breiden en te onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens op te slaan over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen geregistreerd en opgeslagen in anonieme vorm), de schermgrootte van het apparaat, het apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal voor de weergave van onze website). Hotjar slaat deze informatie op in een pseudoniem gebruikersprofiel. Noch Hotjar, noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of te vergelijken met andere gegevens van een individuele gebruiker. Meer informatie vindt u in de bepalingen aangaande gegevensbescherming van Hotjar.

U kunt het maken van een gebruikersprofiel, het opslaan van gegevens over uw gebruik van onze website door Hotjar en het gebruik van tracking cookies door Hotjar op andere websites weigeren door u af te melden.

Wettelijke grondslag: Art. 6 lid 1 onder a) AVG (toestemming).


Cookiebot

Om uw cookie-voorkeuren te beheren gebruiken we de tool Cookiebot van Cybot A/S Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken. De cookie-instellingen die u kiest, worden opgeslagen met een cookie. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in het privacybeleid van Cookiebot.

Wettelijke grondslag: Art. 6 lid 1 onder b) AVG (contract).


Google Ads & Google Remarketing

Met Google Ads & Google Remarketing kunnen gebruikers die ons platform al hebben bezocht en geïnteresseerd zijn in het aanbod opnieuw worden benaderd via gerichte advertenties op de sites van het Google Partner Network. Het invoegen van advertenties gebeurt door het gebruik van cookies.

Als u geen reclame op basis van interesse wilt ontvangen, kunt u het gebruik van cookies voor deze doeleinden deactiveren. Op beide services is het privacybeleid van Google van toepassing dat kan worden gedownload.

Wettelijke grondslag: Art. 6 lid 1 onder a) AVG (toestemming).


Google Marketing Platform

Google Marketing Platform staat zijn gebruikers toe om advertenties op hun websites te plaatsen. Adverteerders kunnen bepalen hoe vaak, wanneer en hoe lang advertenties in een browser worden geplaatst en kunnen cookies gebruiken om behavioural targeting makkelijker te maken door na te gaan welke delen van een website u bezoekt. Uw browser krijgt een pseudoniem identificatienummer toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser worden weergegeven en welke bekeken worden. De cookies bevatten geen persoonsgerelateerde informatie.

U kunt het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden deactiveren. Op beide services is het privacybeleid van Google van toepassing dat kan worden gedownload.

Wettelijke grondslag: Art. 6 lid 1 onder a) AVG (toestemming).


Facebook Retargeting

Wij werken samen met Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, California 94304, VS, om opnieuw contact met gebruikers op Facebook te kunnen zoeken. Daartoe hebben we zogenaamde Facebook-pixels op onze websites opgenomen. Wanneer u pagina's bezoekt waarop een dergelijke pixel is geïntegreerd, worden voor analyse- en marketingdoeleinden niet-persoonlijke gegevens automatisch naar Facebook verzonden, waaraan een gebruikers-ID van Facebook wordt toegewezen. Zodra u zich aanmeldt bij Facebook, wijst Facebook de overgedragen gegevens toe aan uw Facebookprofiel en wijst u toe aan bepaalde groepen (zogenaamde aangepaste doelgroepen) op basis van uw surfgedrag.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens via Facebook, evenals uw privacyinstellingen, verwijzen wij u graag naar het privacybeleid van Facebook dat u kunt vinden onder Gegevensbeleid en Ad-instellingen.

Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van de gebruikersgedefinieerde website van Facebook, kan dit via Ad-instellingen.

Wettelijke grondslag: Art. 6 lid 1 onder a) AVG (toestemming).


Geo Targetly

Geo Targetly, geleverd door V&T Technologies Pty. Ltd., Level 23 - HWT Tower, 40 City Road, Southbank VIC 3006, Melbourne, Australië, stelt ons in staat om gebruikers naar onze juiste marktspecifieke websites te leiden op basis van land, staat of stad. Het doel is om de gebruikerservaring te verbeteren door gebruikers naar pagina's met locatiespecifieke inhoud te verwijzen. Om dit doel te bereiken, gebruikt Geo Targetly cookies om het gedrag en de locatie van de gebruiker te monitoren. De gegevens die voor dergelijke doeleinden worden verwerkt, zijn het gedrag van websitebezoekers, IP-adressen, browser-URL's, wifi- en gps-signalen.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Geo Targetly.

Wettelijke grondslag: Art. 6 lid 1 onder a) AVG (toestemming).


Affiliation Networks

Wij werken samen met de volgende affiliatie netwerken, die ons toestaan om diverse reclamemedia zoals banners of andere reclame-inhoud op zogenaamde uitgeverswebsites te tonen. Om te kunnen bepalen welke gebruikers via het betreffende reclamemedium naar onze site zijn gekomen en vervolgens een reservering hebben uitgevoerd, worden cookies ingesteld. Deze bevatten alleen een pseudoniem gebruikers-ID en, in het geval van affiliatie netwerken, een reserverings-ID, waardoor een toewijzing aan het betreffende netwerk mogelijk is. Deze informatie is vereist voor rapportage en betalingsverwerking met het betreffende netwerk.

Wettelijke grondslag: Art. 6 lid 1 onder a) AVG (toestemming).

Tool Tradedoubler

Privacybeleid

Opt-Out


Intercom

Wij maken gebruik van de tool "Intercom" (Intercom, Inc., 98 Battery Street, Suite 402, San Francisco, CA 94111 USA en ook 2nd Floor, Stephen Court, 18-21 Saint Stephen's Green, Dublin 2, hierna "Intercom") om te communiceren en ondersteuning te bieden aan onze gebruikers. Via Intercom kunnen wij rechtstreeks contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden en u te helpen bij het gebruik van onze Diensten. Door het gebruik van Intercom verzamelen wij informatie zoals uw e-mailadres, naam, IP-adres en de communicatie-inhoud die u met ons deelt. Deze informatie wordt gebruikt om u beter van dienst te zijn en uw vragen te beantwoorden. Wij hebben met Intercom een overeenkomst inzake gegevensverwerking gesloten en de standaardcontractbepalingen van de EU geïmplementeerd om een toereikend niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Wij slaan communicatie en chatinhoud voor een periode van 6 maanden op, zodat wij eventuele problemen kunnen oplossen. Na deze periode worden alle gerelateerde persoonsgegevens verwijderd. Lees meer over gegevensbescherming.

Wettelijke grondslag: Art. 6 lid 1 onder a) AVG (toestemming).


Smartrecruiters

Voor onze carrièrepagina gebruiken we Smartrecruiters, Inc., 225 Bush Street, Suite #300, San Francisco CA 94104 US. Deze provider maakt gebruik van cookies, om het aanbod aan de gebruiker te optimaliseren en een optimale ervaring op onze carrièrepagina te garanderen. Meer informatie vindt u in het privacybeleid van Smartrecruiters.

Wettelijke grondslag: Art. 6 lid 1 onder a) AVG (toestemming).


YouTube

U kunt geïntegreerde video's van YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) vinden op onze website. YouTube gebruikt cookies om de interactie van de gebruiker met zijn video's te volgen. Op basis daarvan verwerkt YouTube bijvoorbeeld gebruikersvoorkeuren, locatie en andere informatie en slaat deze op onder een Identifier. Lees meer over gegevensbescherming.

Wettelijke grondslag: Art. 6 lid 1 onder a) AVG (toestemming).

 

Calendly

Wij bieden onze partnerrestaurants de mogelijkheid om online afspraken met ons in te plannen via de tool Calendly. Hiervoor sturen we u een bericht met de optie om een beschikbare afspraak te selecteren via Calendly. Als u op de betreffende knop klikt, wordt u doorgestuurd naar de website calendly.com van het bedrijf Calendly, LLC, 115 E. Main Street Suite A1B, Buford, Georgia, 30158, USA. Voor het maken van een afspraak is het over het algemeen noodzakelijk om persoonsgegevens (naam en e-mailadres) te verstrekken. Wanneer u een afspraak inplant via Calendly, worden uw gegevens die u op de website van Calendly hebt ingevoerd door Calendly aan ons doorgegeven en door ons opgeslagen en verwerkt om de afspraak te kunnen maken. Voor de verwerking van uw gegevens door Calendly zelf, verwijzen wij naar de privacyverklaring van Calendly.

Wettelijke grondslag: Art. 6 lid 1 onder a) AVG (toestemming)