Quandoo algemene voorwaarden voor zakelijke partners

April 2022

Read English version here

Algemene bepalingen

1. Reikwijdte

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen Quandoo Netherlands B.V. ("Quandoo" of "wij") en partnerrestaurants (de "Partner" of "u"). Op afzonderlijke aanvullende diensten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn ("aanvullende voorwaarden").

1.2. Uw afwijkende, aanvullende of tegenstrijdige voorwaarden zijn niet van toepassing, ook al verlenen wij onze diensten met kennis daarvan en zonder daartegen bezwaar te hebben gemaakt.

2. Contractuele betrekkingen, registratievereisten, registratie, wijziging van de gebruiksvoorwaarden

2.1. Alleen restauranthouders met volledige rechtsbevoegdheid mogen deze algemene voorwaarden aangaan. De contractuele betrekking is beperkt tot u als de Partner en is niet overdraagbaar.

2.2. Quandoo is een van de toonaangevende online platforms voor restaurantreserveringen. Wij verbinden restaurants en gasten via ons reserveringssysteem en bieden u ook software voor reserveringsbeheer. We stellen gasten in staat om reserveringen te maken in uw restaurant op elk moment en vanaf elk apparaat (als geheel aangeduid als onze "Quandoo Diensten"). Om gebruik te kunnen maken van onze Quandoo Diensten, dient u een gebruikersaccount ("gebruikersaccount") aan te maken bij Quandoo. Om te registreren hebt u een geldig e-mailadres en een wachtwoord van uw keuze nodig. U verbindt zich ertoe tijdens de registratie waarheidsgetrouwe en volledige informatie te verstrekken en deze tijdens de duur van uw contract actueel te houden. U stemt ermee in dat Quandoo met u kan communiceren via uw gebruikersaccount en uw opgeslagen e-mailadres.

2.3. U stemt ermee in uw toegangsgegevens te allen tijde te beschermen en onbevoegde derden geen toegang te verlenen tot uw gebruikersaccount en de aan u geleverde Quandoo Diensten (met uitzondering van uw bevoegde werknemers).

2.4. Deze algemene voorwaarden voor zakelijke partners en de aanvullende voorwaarden kunnen door Quandoo worden gewijzigd, mits (i) u hiermee uitdrukkelijk of impliciet instemt, (ii) de wijzigingen het gevolg zijn van dwingende wettelijke voorschriften of (iii) uw instemming wordt geacht te zijn verleend in overeenstemming met de volgende bepalingen. In de bovengenoemde gevallen (ii) en (iii) wordt u ten minste 30 kalenderdagen voordat de wijzigingen van kracht worden, schriftelijk van de voorgenomen wijzigingen in kennis gesteld. In geval (iii) geldt ook het volgende: indien u geen schriftelijk bezwaar maakt, per e-mail naar gtc@quandoo.com binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de mededeling van de voorgenomen wijziging, wordt uw toestemming geacht te zijn verleend en worden de wijzigingen op de meegedeelde datum een geldig onderdeel van het contract. Wij behouden ons het recht voor om uw contract binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van een dergelijk bezwaar te beëindigen.

3. Vermeldingen

3.1. Quandoo publiceert vermeldingen met informatie over lokale restaurants (U) ("vermeldingen") – zowel op zijn eigen kanalen (Quandoo-domeinen, Quandoo-app) als via samenwerkingspartners (externe aanbieders die adverteren, verwijzen of linken naar de Quandoo-kanalen of de Quandoo Diensten aanbieden via hun eigen kanalen via technische integratie. Dit kunnen ook social mediaplatforms, zoekmachines en andere externe partijen zijn), gezamenlijk aangeduid als het "Quandoo Netwerk". Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit adres- en contactgegevens, afbeeldingen, foto's en beschrijvingen, aanbiedingen en diensten, openingstijden en prijzen. Deze informatie kan door u zijn verstrekt, of kan redactioneel zijn gecreëerd door Quandoo of gebruikers van de Quandoo Diensten onafhankelijk van een contractuele betrekking.

3.2. Gedurende de looptijd van het contract zult u er te allen tijde voor zorgen dat de door u verstrekte of zelf geplaatste informatie voldoet aan alle wettelijke en contractuele vereisten, geen inbreuk maakt op rechten van derden en waarheidsgetrouw, accuraat en in geen geval misleidend is. Zodra deze gegevens niet (meer) voldoen, zult u deze onmiddellijk corrigeren of, indien u deze niet zelf kunt corrigeren, ons hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

3.3. Op verzoek van Quandoo controleert u ook of uw bedrijfsinformatie die op de website is gepubliceerd, of die bestemd is voor publicatie op de website, door Quandoo zelf of door gebruikers van de Quandoo Diensten, voldoet aan de hierboven genoemde vereisten.

3.4. Quandoo behoudt zich het recht voor om informatie die onjuist is of in strijd is met de bepalingen van dit contract of de wet te verwijderen of te corrigeren, maar wij zijn hiertoe niet verplicht. Quandoo behoudt zich het recht voor om de vermelding te verwijderen na het einde van de looptijd van het contract. Quandoo zal beslissen waar, in welke vorm en op welke positie (volgorde) een vermelding verschijnt (de "rangschikking"). De rangschikking wordt bepaald door rekening te houden met de zoekvraag van de gebruiker en te bepalen welke resultaten het meest relevant zouden zijn. De relevantie hangt af van de mate waarin de zoekopdracht overeenkomt met de restaurantnaam, de beschikbaarheid en de aangeboden keuken. Andere factoren waarmee rekening wordt gehouden, zijn de afstand van het restaurant tot het stadscentrum of de plaats waar de gebruiker vandaan komt, en het aantal en de kwaliteit van de beoordelingen die voor uw restaurant zijn ingediend. De rangschikking wordt gegenereerd door automatische algoritmen en kan op elk moment veranderen.

4. Quandoo's Diensten

4.1. U gaat contractueel akkoord met het gebruik van een van Quandoo's reserveringsmodules (product), voor het ontvangen, verwerken en beheren van reserveringen. De omvang van de diensten en de wijze van betaling zijn vastgelegd in de desbetreffende dienstbeschrijving of in uw dienstverleningsovereenkomst.

4.2. Alle modules omvatten de levering van (i) een reserveringskalender voor integratie op uw website ("partnerintegratie" of "widget") en (ii) het gebruik van een database om reserveringen in uw gebruikersaccount via een website te beheren. Afhankelijk van de gekozen module kan ook een mobiele applicatie ("partner applicatie") tot uw beschikking staan. De omvang van de diensten in verband met het gebruik van de databank voor het beheer van reserveringen varieert naargelang van de gekozen module waarmee u hebt ingestemd.

4.3. Wanneer het contract is afgesloten en de opzet is voltooid, kan uw restaurant worden geboekt in het hele Quandoo Netwerk.

4.4. Gedurende de looptijd van het contract krijgt u het niet-exclusieve en niet-overdraagbare contractuele recht om de module waarop u geabonneerd bent in de overeengekomen versie en alleen in de overeengekomen omvang te gebruiken, uitsluitend voor het beheer van uw eigen bedrijfsprocessen en met inachtneming van de bepalingen van het contract. U verkrijgt geen eigendomsrechten op het gebruik van de onderliggende software (computerprogramma's en databases).

4.5. Het aanbod zal een technische beschikbaarheid hebben van ten minste 97% per jaar, met uitzondering van gebruikelijke en redelijke onderhoudswerkzaamheden, overmacht of andere gebeurtenissen of omstandigheden waarop Quandoo geen invloed heeft.

4.6. Behoudens afzonderlijke overeenkomsten bepaalt de informatie in het bestelproces en de online dialogen van uw gebruikersaccount de beschrijving en omvang van het product of de diensten (bijv. met betrekking tot de beschikbaarheid van een module in een bepaald land, technische voorwaarden en specificaties voor de partnerintegratie of de installatie en werking van de partner applicatie). Ondersteuning, installatie, onderhoud en opleiding worden alleen gegeven indien dit tussen ons is overeengekomen. Indien een vaste opzetvergoeding van toepassing is, zullen wij de volgende diensten leveren: (1) het opzetten van het reserveringsbeheersysteem (alle modules: gebruikersaccount/ Premium: met een tafelplattegrond + tablet, indien van toepassing), (2) de voorbereiding van de vermelding, en**(3**) de eenmalige inductie van het personeel (op afstand of, in uitzonderlijke gevallen, ter plaatse, afhankelijk van de geboekte module) of autonome inductie. U kunt de in punt (3) vermelde inductie ten minste 24 uur voor de afspraak annuleren of uitstellen zonder dat dit kosten met zich meebrengt. Als u de afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of uitstelt, behouden wij ons het recht voor de daaruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen. Hetzelfde geldt in geval van verdere annulering of uitstel.

4.7. Quandoo geeft eindgebruikers de mogelijkheid om beoordelingen in te dienen over restaurants die zij bezoeken. De eindgebruikers zullen de beoordelingen uitsluitend bij Quandoo indienen. U mag deze beoordelingen niet zelfstandig gebruiken (bijv. in uw eigen reclamemateriaal).

4.7.1. U mag het beoordelingssysteem niet manipuleren door beoordelingen in te dienen voor uw eigen dienst of die van een concurrent, noch mag u derden opdracht geven dit te doen. U mag geen invloed uitoefenen op de indiening van beoordelingen door eindgebruikers.

4.7.2. Quandoo zal beoordelingen en andere inhoud ingediend door eindgebruikers controleren en monitoren (i) vóór publicatie naar eigen goeddunken en (ii) na publicatie in geval van een klacht door u. Indien u van mening bent dat een beoordeling over uw restaurant onwettige inhoud bevat, bent u verplicht Quandoo hiervan schriftelijk in kennis te stellen en Quandoo de gelegenheid te geven de beoordeling te onderzoeken en dienovereenkomstig te reageren.

4.7.3. Quandoo heeft het recht om de door eindgebruikers ingediende beoordelingen te publiceren, maar wij zijn hiertoe niet verplicht. Wij behouden ons het recht voor om individuele beoordelingen, geheel of gedeeltelijk, niet te publiceren of te verwijderen, met name wanneer deze in strijd zijn met onze algemene voorwaarden of gebruiksvoorwaarden.

5. Gastvergoeding reserveringen, annuleringen, no-shows

5.1. Reserveringen die via het Quandoo Netwerk worden gemaakt, zijn onderworpen aan de gastvergoedingen die in de dienstverleningsovereenkomst worden gespecificeerd (elk een "Quandoo-transactie"). Het Quandoo Netwerk omvat ook externe aanbieders zoals hierboven gedefinieerd. Indien een van deze externe aanbieders de tarieven voor reserveringen via hun platform verhoogt, behouden wij ons het recht voor om de gastvergoeding voor reserveringen via het platform van die externe aanbieder dienovereenkomstig te verhogen. Wij zullen u ten minste 30 kalenderdagen voordat de nieuwe prijsstructuur van kracht wordt in kennis stellen van een dergelijke verhoging. Indien de kostenverhoging onredelijk is, heeft u het recht om schriftelijk bezwaar te maken tegen de prijsverhoging door een e-mail te sturen naar gtc@quandoo.com binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de aankondiging van de prijsverhoging. Wij behouden ons het recht voor om uw contract binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van een dergelijk bezwaar te beëindigen.

5.2. Voor alle gemaakte reserveringen zal Quandoo de overeengekomen vergoeding per gast in rekening brengen. Bij groepsreserveringen wordt de vergoeding beperkt tot het maximum aantal personen dat u per reservering voor het Quandoo Netwerk in uw gebruikersaccount hebt ingesteld. Dit zal ook van toepassing zijn wanneer Quandoo andere reserveringsopties biedt die technisch gezien deze limiet overschrijden.

5.3. Voor sommige producten kunt u annuleringskosten aanrekenen voor annuleringen of "no-shows". Indien u besluit dergelijke annuleringskosten in rekening te brengen, dient u ons in kennis te stellen van (i) het specifieke bedrag van de desbetreffende annuleringskosten (er zijn drie opties beschikbaar: 100%, 50%, 20%) en (ii) de minimumtermijn van de annuleringsverklaring die u van de eindgebruiker verlangt (bijv. niet minder dan 60 minuten voor de reservering).

5.4. U zult Quandoo onmiddellijk op de hoogte brengen van geannuleerde reserveringen en reserveringen die zonder voorafgaande annulering niet worden nagekomen ("no-shows"), hetzij via uw gebruikersaccount, de partner applicatie of telefonisch, maar niet later dan 72 uur na de annulering of de no-show (de "meldingsperiode"). Vermeld altijd het referentienummer van de reservering. In dit bericht dient u tevens aan te geven of u gebruik wenst te maken van de overeengekomen annuleringskosten (naar eigen keuze). Zonder deze aanvullende informatie zal Quandoo de eindgebruiker automatisch 72 uur na het einde van de reserveringsperiode factureren voor de overeengekomen annuleringskosten.

5.5. Indien u besluit annuleringskosten in rekening te brengen en deze kosten zijn voorzien, zullen wij de overeengekomen annuleringskosten aan u uitbetalen. Deze betaling vindt één keer per maand plaats, volgens de Quandoo factureringscyclus. Quandoo is gerechtigd de annuleringskosten te verrekenen met eventuele verplichtingen van de Partner jegens Quandoo. In overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden zullen wij ook gerechtigd zijn de eindgebruiker een annuleringsvergoeding aan te rekenen. Wij zullen de eindgebruiker op de hoogte brengen van een dergelijke vergoeding en alle bijbehorende algemene voorwaarden. Wij zijn alleen verplicht de overeengekomen annuleringskosten aan u te betalen als wij de annuleringskosten van de gebruiker ontvangen.

5.6. Er worden geen gastvergoedingen aangerekend voor geannuleerde reserveringen en no-shows die binnen de meldingsperiode zijn gemeld. Indien zij na het einde van de meldingsperiode worden gemeld, behouden wij ons het recht voor om de volledige gastvergoeding voor de reservering in rekening te brengen. We behouden ons ook het recht voor om geannuleerde en no-showreserveringen te controleren en in rekening te brengen als uw annulerings- en no-showpercentage (geannuleerde reserveringen + no-showreserveringen / gemaakte reserveringen) meer dan 25% afwijkt van het gemiddelde annulerings- en no-showpercentage van alle Quandoo partners in een kalendermaand.

5.7. Indien u de optie "SMS" selecteert in uw gebruikersaccount, geeft u ons de opdracht uw klanten per sms, naast e-mails, te informeren over transacties (reserveringsbevestiging, reserveringsherinnering, enz.). U draagt de kosten, die worden weergegeven in uw gebruikersaccount. De facturering volgt onze normale factureringsprocedures.

6. Verplichtingen van de Partner

6.1. Als algemene standaardvoorzorgsmaatregel raden wij u aan regelmatig een back-up te maken van uw gegevens en uw eigen back-ups te maken om de reconstructie ervan te garanderen in geval van verlies. In dit verband willen wij u erop wijzen dat u na het einde van het contract geen toegang meer zult hebben tot uw gebruikersaccount, noch tot de gegevens en informatie die daarin zijn opgeslagen.

6.2. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat deze gegevens en informatie toegankelijk zijn vanaf de apparaten die u gebruikt en met de internetverbinding die u in uw restaurant hebt. U moet er ook voor zorgen dat u over de juiste software- en hardware voorzieningen of -configuraties beschikt, indien dit een voorwaarde is voor het gebruik van de modules waarop u zich hebt geabonneerd.

6.3. U dient de foutloze werking van de modules te controleren nadat deze door Quandoo ter beschikking zijn gesteld en eventuele gebleken fouten onmiddellijk te melden. Indien u geen fouten of gebreken meldt, zal Quandoo de module als foutloos geaccepteerd beschouwen.

6.44. U stemt er hierbij mee in om ons informatiemateriaal in uw bedrijfspand op een duidelijke en opvallende manier aan te brengen.

7. Algemene verplichtingen en garanties van de Partner, vrijwaring van Quandoo

7.1. U verleent ons hierbij kosteloos het niet-exclusieve, overdraagbare en sublicentieerbare recht, dat onbeperkt is in tijd en ruimte, om de door u verstrekte informatie (bijv. tekst, afbeeldingen, foto's, afbeeldingen van personen, handelsmerken) te gebruiken om het contract uit te voeren en de Quandoo Diensten aan te bieden, zonder dat hiervoor de toestemming van derden of betalingen aan derden vereist zijn, en in het bijzonder om deze informatie te reproduceren of te verspreiden of toegankelijk te maken voor het publiek, ook in bewerkte of vertaalde vorm.

7.2. U garandeert dat de informatie die u ons verstrekt, evenals ons contractueel gebruik daarvan, geen inbreuk zal maken op de rechten van derden en dat deze kan worden gebruikt zonder dat daarvoor de toestemming van derden of betalingen aan derden vereist zijn. In het bijzonder garandeert u uitdrukkelijk dat u in het geval van foto's beschikt over de vereiste toestemming van de afgebeelde personen en over het recht om foto's of andere auteursrechtelijk beschermde werken te gebruiken zonder vermelding van de fotograaf of de auteur.

7.3. Hierbij verleent u ons het recht om voor u te adverteren binnen het Quandoo Netwerk door uw bedrijfsnaam, woordmerk of ontwerpmerk te gebruiken voor elke vorm van marketing, inclusief online marketing, e-mailmarketing en/of pay-per-click (PPC) reclame. Wij zullen alle marketingactiviteiten naar eigen goeddunken en op eigen kosten initiëren.

7.4. U kunt persoonlijke gegevens over uzelf, uw werknemers of uw klanten aan ons doorgeven. U blijft verantwoordelijk voor deze gegevens en voor de nakoming van de daarmee samenhangende verplichtingen uit hoofde van de desbetreffende wettelijke bepalingen, met name de voorschriften inzake gegevensbescherming en het mededingingsrecht. Wij zullen u ook toegang geven tot de persoonsgegevens van de eindgebruikers wanneer dat nodig is voor de uitvoering van het contract. U zult ons onmiddellijk op de hoogte brengen indien betrokkenen rechten tegen u doen gelden die ook van invloed zullen zijn op onze verwerking van hun gegevens.

7.5. Door deze voorwaarden te aanvaarden, stemt u ermee in dat alle gegevensverwerking onderworpen zal zijn aan onze verwerkersovereenkomst. Doorgifte van gegevens aan andere verwerkers geschiedt altijd in het kader van deze verwerkersovereenkomst.

7.6. U stemt ermee in om geschikte anti-malware te gebruiken op alle hardware en om alle software die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Quandoo Diensten up-to-date te houden.

7.7. U zult ons en onze werknemers, vertegenwoordigers, aandeelhouders en plaatsvervangende agenten vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, ons schadeloosstellen en ons alle noodzakelijke uitgaven vergoeden, met inbegrip van redelijke kosten voor juridische verdediging, voor zover deze voortvloeien uit een schending door u van de contractuele garanties of verplichtingen die in deze afdeling worden vermeld.

8. Rechten voorbehouden aan Quandoo

8.1. Tenzij anders overeengekomen, behouden wij alle rechten die wij niet uitdrukkelijk aan u hebben verleend.

8.2. Dit geldt in het bijzonder voor alle rechten op het merk "Quandoo", andere merkrechten in ons bezit en rechten op tekst, afbeeldingen, web- en andere ontwerpen, software, databases en gegevens (inclusief gegevens, analyses en statistieken die tijdens de uitvoering van het contract worden gegenereerd), in het bijzonder rechten op het gebruik van vermeldingen of beoordelingen, bijvoorbeeld in uw reclame.

9. Looptijd van de overeenkomst, beëindiging

9.1. Tenzij anders overeengekomen in een afzonderlijke, individuele overeenkomst tussen ons, gaat de abonnementsperiode van de overeenkomst in op de datum waarop u via uw gebruikersaccount toegang krijgt tot de Quandoo Diensten en uw reserveringen kunt beheren ("go live"). Dit zal over het algemeen het geval zijn wanneer we alle opzetwerkzaamheden voor uw restaurantprofiel hebben voltooid, evenals de software voor het reserveringsbeheer. De facturering zal ook vanaf deze datum beginnen. U zult hiervan per e-mail op de hoogte worden gebracht.

9.2. Niettegenstaande het bovenstaande is deze overeenkomst afdwingbaar vanaf de datum van ondertekening door beide partijen. U stemt ermee in Quandoo te helpen bij het opzetten van de dienst, zodat u live kunt gaan en de facturering kunt beginnen.

9.3. De in de afzonderlijke overeenkomst overeengekomen contractduur is van toepassing, waarbij de laatste maand altijd als een volledige maand wordt geteld. De overeenkomst kan slechts voor het eerst worden opgezegd tegen het einde van deze termijn, met inachtneming van de overeengekomen opzeggingstermijn.

9.4. Indien automatische verlenging is overeengekomen, wordt de overeenkomst verlengd en kan het slechts worden opgezegd tot het einde van de respectieve verlengingsperiode met inachtneming van de contractueel overeengekomen opzeggingstermijn.

9.5. Indien geen automatische verlenging is overeengekomen, eindigt de overeenkomst bij het verstrijken van de looptijd, zonder dat zij behoeft te worden opgezegd.

9.6. Ons recht op buitengewone beëindiging in geval van uw bezwaar tegen eventuele wijzigingen van deze voorwaarden of eventuele tariefsverhogingen, zoals elders in deze voorwaarden opgenomen, blijft onverlet.

9.7. Het recht om deze voorwaarden met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van een wezenlijke inbreuk blijft onverlet, mits de inbreukmakende partij deze inbreuk niet herstelt binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling waarin wordt verzocht de inbreuk te herstellen.

9.8. Beëindiging dient altijd schriftelijk te geschieden (e-mail is voldoende - support.nl@quandoo.com / billing.nl@quandoo.com).

10. Prijzen, betalingsvoorwaarden, verzuim

10.1. Alle prijzen worden vermeld als nettoprijzen plus wettelijke btw.

10.2. De facturen die wij u toesturen, kunnen elektronisch worden verzonden. Facturen in verband met onze diensten worden gewoonlijk opgesteld en u toegestuurd in de eerste dagen van de volgende kalendermaand.

10.3. Tenzij anders is overeengekomen, zijn betalingen aan ons bij vooruitbetaling verschuldigd na het sluiten van de overeenkomst. Tenzij een factuur een andere betalingsdatum vermeldt, is zij onmiddellijk opeisbaar.

10.4. De maandelijkse vaste gebruiksvergoeding wordt pas berekend en is pas verschuldigd vanaf de go live datum.

10.5. Tenzij anders overeengekomen, geeft u Quandoo een mandaat voor automatische incasso voor alle betalingen die voortvloeien uit uw contracten met ons. U moet volledige en nauwkeurige betalingsinformatie verstrekken en deze te allen tijde up-to-date houden. U kunt binnen acht weken, te rekenen vanaf de datum van afschrijving, om terugbetaling van het afgeschreven bedrag verzoeken. De met uw bank overeengekomen algemene voorwaarden zijn van toepassing.

10.6. Indien u in uw gebruikersaccount "creditcard" als betaalwijze selecteert, (i) garandeert u dat u juiste kaartgegevens verstrekt en bevoegd bent om deze creditcard te gebruiken; en (ii) stemt u ermee in om over te gaan op creditcardbetaling en machtigt u ons om betalingsopdrachten uit te voeren/vorderingen te innen in verband met de overeenkomsten die u met ons bent aangegaan. Elke verwerking van kaarthoudergegevens zal volledig worden uitgevoerd door een PCI DSS-gecertificeerde betalingsdienstaanbieder. Wij zullen zelf geen gegevens van kaarthouders opslaan, verwerken of verzenden. U kunt uw overeenkomst te allen tijde herroepen in uw gebruikersaccount. Wijzigingen in de betalingswijze worden van kracht op de laatste dag van een maand.

10.7. In geval van betalingsverzuim zijn wij gerechtigd de dienst voor de duur van het verzuim op uw kosten op te schorten; uw betalingsverplichting blijft hierdoor onaangetast. Indien u, nadat wij u in gebreke hebben gesteld en u de gelegenheid hebben geboden uw verzuim te herstellen, in gebreke blijft, kunnen wij de contractuele relatie zonder verdere kennisgeving aan u beëindigen. Wij kunnen ook externe rechtsbeoefenaars of incassobureaus opdracht geven uitstaande bedragen namens ons te innen. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor alle extra kosten en vergoedingen die in dit verband worden gemaakt.

10.8. In geval van betalingsverzuim zal de wettelijke vertragingsrente in rekening worden gebracht, onverminderd verdere aanspraken op schadevergoeding door ons. Voor elke aanmaning wegens verzuim wordt een administratieve vergoeding aangerekend. In het geval van retourbetalingen waarvoor u verantwoordelijk bent, zullen wij u de werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen.

11. Quandoo's aansprakelijkheid

11.1. Quandoo is niet aansprakelijk voor enige speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade, of voor onderbroken communicatie, verloren zaken, verloren gegevens of gederfde winst, voortvloeiend uit of in verband met deze algemene voorwaarden.

11.2. Onder voorbehoud van het bovenstaande zullen noch Quandoo, noch haar filialen, noch gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enig bedrag dat hoger is dan het totale bedrag van de vergoeding die door de Partner is betaald gedurende de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waarop de vordering betrekking heeft.

11.3. Quandoo is alleen onbeperkt aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit (i) opzet of grove nalatigheid, (ii) overlijden, ernstig letsel of ziekte, (iii) fraude of frauduleuze voorstelling van zaken, en (iv) de schending van een uitdrukkelijke of impliciete verplichting, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van deze voorwaarden, die niet bij wet kan worden uitgesloten of beperkt.

12. Slotbepalingen

12.1. De wetten van Nederland zijn van toepassing.

12.2. De plaats van uitvoering van al onze overeenkomsten is onze statutaire zetel in Amsterdam.

12.3. Indien afzonderlijke bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, blijft de rest van de overeenkomst geldig.

12.4. De plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit onze contractuele betrekking met u is onze maatschappelijke zetel.

12.5. Wij zullen zorgen voor een intern klachtenbeheersysteem. Als u een klacht hebt die is gebaseerd op niet-naleving van de wettelijke bepalingen van Verordening (EU) 2019/1150 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de bevordering van eerlijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van online bemiddelingsdiensten (kort: P2B Verordening), technische problemen of maatregelen, of gedragingen van Quandoo die rechtstreeks verband houden met de levering van de dienst een negatieve invloed op u hebben, kunt u gebruik maken van dit klachtenbeheersysteem. Om dit te doen, stuurt u een e-mail naar support.nl@quandoo.com. Wij zullen uw klacht zorgvuldig onderzoeken en zo nodig snel en doeltreffend behandelen, rekening houdend met het belang en de complexiteit van het probleem, teneinde tot een passende oplossing van het probleem te komen. Wij zullen u ook duidelijke en begrijpelijke informatie verstrekken over het resultaat van de interne klachtenprocedure.